Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“

Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

Strukturiniai fondai

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis https://www.esf.lt/lt

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

Projekto pagrindinės veiklos:

Bendruomenės kompetencijų plėtojimas, siekiant matematiniu mąstymu grįsto gyvenimo kokybės projektavimo; matematinį mąstymą skatinančių priemonių sukūrimas ir jų praktinis taikymas.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai:

Pedagogai pakėlę kvalifikaciją pagal bendrųjų įgūdžių mokymų programą ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui"; Ugdymo karjerai praktikumų sukūrimas ir jų taikymas; metodikų sukūrimas; metodiniai susitikimai; matematinį mąstymą skatinančių priemonių įgyvendinimas; stebėsenos įrankių taikymas.

Projektas prisidės prie partnerių strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant Gerą mokyklą; Utenos r. savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metai švietimo keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimą diegiant inovacijas, tobulinant ugdymo procesą, plėtojant žmogiškųjų išteklių kompetencijas; Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antro tikslo - skatinti asmenis ir ugdymo įstaigas orientuotis į aukščiausius rezultatus; švietimo turinio įvairovę, atveriant daugiau erdvės mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms bei trečio tikslo įgyvendinimo – sudaryti galimybes vaikų individualių asmenybės gebėjimų plėtojimui skleistis; LR vyriausybės programos tikslo - darnaus švietimo kūrimo; Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Projekto vykdytojas: Utenos Dauniškio gimnazija. Projekto vadovė – Asta Skeirienė. Projekto koordinatorė – Ramunė Dasevičienė.

Trumpai apie projektą:

Įgyvendinamo projekto „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui pristatymas

Projekto pažangos stebėsenos įrankiai:

Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas

Mokinių pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas bei jo taikymas

Ugdymo karjerai metodikos:

Ugdymo karjerai metodika „Praktikumai mokiniams“

Ugdymo karjerai metodika „Praktikumai tėvams

Matematinių užduočių rinkiniai:

Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis mokiniams

Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis mokytojams

Projektinės veiklos metodikos trumpas pristatymas:

Projektinės veiklos metodika