Mokinių bendruomenė

    UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ BENDRUOMENĖ

  Mokinių bendruomenė – visuomeninė, savarankiška pelno nesiekianti organizacija, vienijanti gimnazijos mokinius. Mokinių bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, anspaudą, savo simboliką, atsiskaitomąją sąskaitą. Nuolat veikiantis Mokinių bendruomenės organas yra Mokinių taryba. Mokinių tarybą sudaro 13 narių. Mokinių tarybos  rengia savo veiklos darbo planą.

Mokinių taryba:    

 • Gyvuoja nuo 2001 metų.
 • 2005-12-03 įstojo į Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“.
 • Artimai bendradarbiauja su Lietuvos Moksleivių Sąjunga ir Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi.

Mokinių bendruomenės prezidentas Aironas Zakarka

Aironas Zakarka 

  Mokinių bendruomenės prezidentas renkamas 1 metams gimnazijos mokinių slaptu, demokratišku balsavimu. Kandidatais  į prezidentus gali būti Mokinių tarybos nariai, 1-3 klasių mokiniai. Prezidentas pirmininkauja Mokinių bendruomenės narių susirinkimui; pateikia Mokinių tarybos ir savo veiklos ataskaitas narių susirinkimui; atstovauja gimnazijos mokiniams įvairiose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose.

Mokinių  bendruomenės tikslai ir uždaviniai:

 • Suvienyti Dauniškio gimnazijos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti gimnazijos bendruomenės gyvenime. užklasinėje veikloje.
 • Skatinti mokinių politinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą.
 • Skatinti mokinių iniciatyvą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, dalyvavimą gimnazijos savivaldoje, ugdyti pilietinį sąmoningumą.
 • Skatinti mokinius dalyvauti respublikiniuose ir rajone organizuojamuose projektuose.
 • Padėti mokiniams spręsti jų problemas.
 • Organizuoti mokinių popamokinę veiklą.

GALI KREIPTIS, KAI:

 • Turi idėjų, tačiau neturi galimybių joms realizuoti, Tau reikalinga pagalba.
 • Nori prisidėti prie MT organizuojamo renginio ar kitos, įstatuose numatytos, veiklos vykdymo.
 • Nori gauti informacijos ar pasidalinti mintimis mokiniams aktualiais klausimais.
 • Reikalinga informacija apie kitas organizacijas.