Čia rūpi, kaip mes jaučiamės

DSC 5662

   „Čia rūpi, kaip mes jaučiamės“ - anketoje rašo Dauniškio gimnazijos mokinys, dalyvavęs mokinių adaptacijos tyrime. Šis ir kiti panašūs atsiliepimai yra pastarųjų metų kryptingo ir nuoseklaus gimnazijos bendruomenės darbo rezultatas.

  Gimnazijos filosofija – holistinis požiūris į mokinių ugdymą. Jis atsiskleidžia jau nuo prašymo mokytis pateikimo dienos. Pirmojo susitikimo metu stengiamasi pažinti mokinį ir jį atlydėjusius tėvus, išgirsti jų lūkesčius, individualius poreikius ar gebėjimus, atsižvelgti į mokinio pageidavimus pasirenkant, kurioje klasėje ir su kuo jis norėtų mokytis. Taip siekiama užtikrinti vaiko interesus.

  Pirmoji rugsėjo savaitė gimnazijoje yra adaptacijos savaitė. Šiuo laikotarpiu mokiniai susipažįsta su klasės draugais, mokytojais, pagalbos vaikui specialistais, gimnazijos administracija. Savaitės pabaigoje visų pirmų klasių mokiniai vyksta į jau gimnazijos tradicija tapusią socialinių kompetencijų ugdymo stovyklą „Linksmadienis“. Alaušo ežero pakrantėje atliekamos įvairios užduotys, mokiniai skatinami būti savimi, kuriama pozityvi klasės atmosfera.

  Holistinis požiūris  į ugdymą taip pat atsiskleidžia netradicinėse  pamokose,  tradiciniuose gimnazijos renginiuose, išvykose, dalyvaujant tarptautiniuose ir šalies projektuose: kasmetinės kelionės į Stokholmą,  Strasbūrą, Lietuvos pajūrį. Taip pat bendruomenę vienija dalyvavimas gimnazijos gimtadienyje, Klasių chorų karų renginyje, pasiruošimai didžiosioms metų šventėms, dalyvavimas Whatansų stovykloje, projektuose - Lions quest „Raktai į sėkmę“,  „Savižudybių prevencija mokykloje”, „Kaip ugdyti socialiai sąmoningą moksleivį?“, „#MEPA Lietuva”, ,,Ateities inžinerija“, „Nepamiršk parašiuto“, „MIS_TAKE GAME“, „Erasmus+“, „eTwinning“ ir kt. Visose išvardintose veiklose mokiniai šalia akademinių dalykų ugdosi kritinį mąstymą,  mokymosi mokytis kompetenciją, bendradarbiavimo, saviraiškos, atsakomybės, komandinio darbo, problemų sprendimo, sprendimų priėmimo ir kitas kompetencijas, kurios būtinos visapusiškai savimi pasitikinčiai asmenybei.

  Nuošalyje nelieka ir mokinių tėvai. Kurdami saugią aplinką bei šiltus bendruomenės  santykius, kviečiame tėvus diskutuoti aktualiomis paaugliams temomis, kurios ne retai būna labai nepatogios. Jau antrus metus iš eilės gimnazijoje organizuojama stovykla tėvams „Pažvelk kitaip“, kurios tikslas - padėti tėvams pažinti savo paauglį,  suprasti jo elgesio priežastis, atrasti būdų, kaip su juo kalbėti, kad būtum išgirstas ir kaip klausyti, kad paauglys  norėtų kalbėti su tėvais.

  Kasdienius ugdymosi procese kylančius iššūkius priimame kaip galimybę tobulėti, juos sprendžiame kartu. Tėvai lankydami STEP (Sisteminis efektyvus auklėjimo įgūdžių lavinimas) grupę, skirtą 12-17 metų paauglių tėvams, įgytas žinias pritaiko kasdieninėse situacijose, mokosi vieni iš kitų įtvirtina savo gebėjimus ir įgūdžius. Aktyvus tėvų dalyvavimas į mokyklos gyvenime  rodo, kad visa gimnazijos bendruomenė (tėvai, vaikai, mokytojai) veikia viena kryptimi.

  Gimnazijoje mokiniai taip pat turi galimybę  mokytis vieni iš kitų ir prisiimti atsakomybę už savo  sprendimus. Kartą per mėnesį vaikai kviečiami į pasitikėjimu grįstą emocinio intelekto stiprinimo grupę „Mokinys mokiniui“. Jos metu analizuojami paaugliams aktualūs klausimai. Pasitelkus grupę bandoma pažvelgti į analizuojamas situacijas iš šalies, pateikti sprendimo būdų, pasiryžtant ateityje juos įgyvendinti. Siekiant ugdymo sistemos gimnazijoje vientisumo ir asmeninės pedagogų profesinės pažangos emocinio intelekto stiprinimo srityje, kartą per ketvirtį  organizuojama ir  pedagogų grupė „Mokytojas mokytojui“.

  Pažinti kiekvieną vaiką individuliai, išskirti jo stipriąsias savybes, atliepti jų emocinę būseną yra kiekvieno mokytojo uždavinys. Siekiant patirti ugdymosi sėkmę kiekvienam, pastaraisiais metais, gimnazijoje  organizuojami tėvų susirinkimai kitokiu formatu. Tokie susitikimai įpareigoja dalintis atsakomybe,  aptarti mokytojų, mokinių ir jų tėvų lūkesčius bei ugdymosi pažangos kriterijus.

  Ugdymosi pažangą suvokiame plačiąja prasme. Tam, kad pasiektume užsibrėžtų tikslų  pedagogai ir administracija kasmet įsivertina ir yra vertinami. Kiekvieną pavasarį mokiniai pildo klausimyną apie pedagogus, o pedagogai apie administraciją. Šių tyrimų tikslas – siekti nuolatinės pedagogų ir administracijos darbo kokybės bei profesinės pažangos. Galime tik pasidžiaugti, kad individualūs mokytojų ir administracijos vertinimo rezultatai yra labai aukšti.

  Taigi, mokinių nuomonė - „Čia rūpi, kaip mes jaučiamės“ - mums yra didžiausias įvertinimas. Mes pastebime, jog akademinė pažanga pasiekiama tik visiškai saugioje emocinėje aplinkoje, kuri yra gimnazijos bendruomenės  sistemingo, kryptingo, komandinio darbo rezultatas.